VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

I. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Irtisanomisaika

 

Kun vuokrasopimus on tehty toistaiseksi, ilman nimenomaisesti sovittua määräaikaa sopimuksen kestolle, vuokrasopimus päättyy sovitun irtisanomisajan kuluttua irtisanomisesta.

Irtisanomisajan pituus riippuu vuokrasopimuksen kestosta, sekä siitä onko irtisanoja vuokralainen vai vuokranantaja.

 

vuokrasopimuksen kestovuokralaisen irtisanoessavuokranantajan irtisanoessa  
1 vuosi tai vähemmän(enint.) 1 kuukausi(väh.) 3 kuukautta
yli 1 vuosi(enint.) 1 kuukausi(väh.) 6 kuukautta

 

Yllä olevia huoneenuokralain mukaisia irtisanomisaikoja ei voida vuokrasopimuksessa vuokralaisen vahingoksi pidentää, eikä vuokranantajan eduksi lyhentää.

 

Irtisanomisajan laskeminen

 

Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisesta paivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on annettu vastaanottajalleen tiedoksi. Jos siis irtisanominen on tehty esim. 4. helmikuuta, vuokrasuhde päättyy seuraavan maaliskuun viimeisenä päivänä.

 

Irtisanomisen toimittamistapa

 

Irtisanominen on tullakseen pätevsti suoritetuksi, toimitettava kirjallisesti ja todistettavasti. Irtisanojaan on siis kyettävä tarvittaessa näyttämään toteen, että irtisanominen on toimitettu ja toinen osapuolion saanut sen tiedokseen. Vuokralaisen ei tarvitse irtisanomiselleen mitään erityisiä perusteluja.

Irtisanominen on toimitettu todistettavasti esim. silloin, kun ulkopuolinen voi todistaa toisen osapuolen vastaanottaneen kirjallisen irtisanomisilmoituksen tai vastaanottaja on postissa allekirjoittanut saantitodistust vastaan lähetettyä ilmoituskirjettä koskevan vastaanottotodistuksen. (Ilmoituksen lähettäminen kirjattuna kirjeenä ei riitä todistamaan sen perille menoa.)

 

II. Määräaikainen sopimus

 

Määrajan voimassa olevaksi sovittua vuokrasopimusta ei pääsääntöisesti voi kummankaan osapuolen toimin yksipuolisesti päättää ennen määräajan päättymistä.

 

Sopimuksen irtisanominen tuomioistuimen luvalla

 

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisen kesken sovittua vuokrakautta on pääsääntöisesti kielletty. Tuomioistuin voi kuitenkin sinne tehdystä hakemuksesta harkintansa mukaan myöntää tähän poikkeuksen.

Vuokralaisen osalta tällainen hyväksyttävä peruste voi huoneenvuokralain mukaan olla:

1. vuokralaisen tai huoneistossa asuvan perheenjäsenen sairaus tai
vamma, jonka johdosta asunnon tarve on lakannut tai muuttunut
olennaisesti;

2. vuokralaisen muutto toiselle paikkakunnalle opintojen, työn tai puolison työn
vuoksi;

3. muu, näihin verrattava syy, jos sopimuksen pitäminen voimassa
muuten olisi vuokralaiselle ilmeisen kohtuutonta.

 

Jos vuokranantaja vastustaa määräaikaisen vuokrasopimuksen päättämistä ennen sovitun vuokrakauden päättymistä, vuokralaisen on saatava käräjäoikeuden lupa v9idakseen irtisanoa sopimuksen  Lupa voidaan antaa vain em. laissa luetelluilla perusteilla
Oikeusapu.net | 2019