PERUNKIRJOITUS

Perukirja: luettelo perillisistä ja veroilmoitus – sekä muutakin

 

Perunkirjoituksella on kaksijakoinen tarkoitus: selvittää perillisasemassa olevat henkilöt sekä luetteloida vainajan sekä hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja sitä seuraavaa perintöverotusta varten.
Perukirja on oikein tehtynä myös muutakin.
Perukirja ei ole pelkkä kategorinen luettelo, vaan siihen on syytä merkitä muutkin perillisten asemaan vaikuttavat seikat.  Jos esim. ensiksi kuolleen aviopuolison rintaperilliset ovat perunkirjoitustilaisuudessa ilmoittaneet hyväksyvänsä puolisoiden keskinäisen testamentin. Tämän seurauksena verottaja perintöverotuksen toimittaessaan olettaa heidän vaatineen lakiosaansa, ja verottaa heitä leskelle kuuluvasta omaisuudesta. Myös vaatimus sen huomioonottamisesta, että joku perillisistä on saanut ennakkoperintöä, on merkittävä puhevallan menettämisen uhalla perukirjaan.

 

Myös perinnöstä luopuminen on ilmoitettava viimeistään perunkirjoitustilaisuudessa perukirjaan merkittäväksi uhalla, että pesään saattaa tulla täysin ulkopuolinen osakas: ulosottomies, joka voi vaatia jopa pesään kuuluvan omaisuuden myyntiä ja jakamista maksun saamiseksi. Näin voi käydä jos joku pesän osakkaista on pahasti ylivelkainen.

 

Perillisten ryhtyminen pesään (=pesän omaisuuden jakaminen) ennen sen varojen ja velkojen asianmukaista selvittämistä voi aiheuttaa kaikille tähän ryhtyneille henkilökohtaisen velkavastuun vainajan ja kuolinpesän veloista.

 

Perunkirjoituksen määräaika

 

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Määräajalle on mahdollista hakea pidennystä verovirastolta. Perukirja tulee toimittaa vainajan asuinpaikan verotoimistoon yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Ellei perunkirjoitusta toimiteta määräajassa, voi seurauksena olla veronkorotus ja osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan velasta.

 

Omaisuuden arvostaminen

 

Kuolinpesän omaisuus, varat ja velat merkitään pääosin käypään arvoonsa, joskin järkevällä suunnittelulla on mahdollisuus vaikuttaa verotuskohteluun. Omaisuuden arvostus, etenkin jos se eroaa tavanomaisesta tasosta, on perukirjassa tarpeellisessa määrin perusteltava jotta se olisi hyväksyttävissä verotuksen pohjaksi.

 

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus

 

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaille. Osakkaat voivat keskenään sopia siitä, kuka huolehtii perunkirjoituksen toimittamisesta ja hoitaa kuolinpesää.

Jos kuitenkin pesässä on enemmän omaisuutta, perittävällä oli velkoja, tai joku perillisistä on vajaavaltainen, on järkevää käyttää pesänselvityksessä alusta alkaen ulkopuolista asiantuntijaa.

 

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta

 

liittyviä palvelujamme:

 

perunkirjoitus

lainsäädäntöä:Perintökaari 5.2.1965/40