KULUTTAJAKAUPPA

Kuluttajankaupat ovat kauppoja joihin sovelletaan kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuojalakia sovelletaan tavaran kauppaan, jossa ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja. Lisäksi kuluttajansuojalakia sovelletaan, kun elinkeinonharjoittaja myy, markkinoi, tai välittää kulutushyödykkeitä kuluttajalle. Kuluttajakaupasta ei siten ole kyse, kun kuluttaja myy toiselle kuluttajalle tavaraa tai kun elinkeinonharjoittaja myy tavaraa toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Kuluttajansuojalaki antaa kuluttajalle kaupan heikompana osapuolena erityistä suojaa.

Tavaran virhellisyys

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee:

1) soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään;

2) soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen; (13.12.2001/1258)

3) olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja vastata ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; (13.12.2001/1258)

4) olla pakattu tavanmukaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi; sekä

5) kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Tavaran tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia, paitsi jos ostajan tarkoituksena on käyttää tavaraa tarkoitukseen, jossa kyseisellä vaatimuksella ei ole merkitystä.

Virhellisyyden seuraamukset

Ellei myyjä korjaa virhettä, ostajalla on tilanteesta riippuen oikeus pidättyä kauppahinnan maksusta virhettä koskevin osin, saada hinnanalennusta tai vakavimmissa tapaukissa purkaa kauppa ja vaatia myyjältä vahingonkorvausta.

 

Kuluttajariitalautakunta

Ellei myyjä korjaa virhettä, kuluttajalla on mahdollisuus viedä asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Tuomioistuinkäsittely

Ongelmana on, että kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat vain menettelysuosituksia, eivätkä kaikki kauppiaat niitä noudata. Tällaisessa tapauksessa jäljelle jäävänä vaihtoehtona on asian vieminen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Lautakunnan suosituksen noudattamatta jättäminen antaa kanteelle usein vahvan selkänojan.

Oikeusapu.net | 2019

liittyviä palvelujamme:

yhteydenotto vastapuoleen

sovintoneuvottelut

oikeudenkäynnit

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/ 38