IRTISANOMINEN TUOTANNOLLIS-TALOUDELLISELLA PERUSTEELLA

 

Taloudellis-tuotannolliset syyt tarkoittavat, että työnantajayrityksen taloudellinen tilanne on heikentynyt siinä määrin, esim. kysynnän vähentymisestä johtuen, että työvoimaa täytyy vähentää (taloudellinen syy).
Tarjolla oleva työ voi vähentyä myös siksi että tuotantoa on automatisoitu hankkimalla uusia koneita (tuotannollinen syy). Tässä tilanteessa irtisanominen on sallittua, vaikka toiminta ei olisikaan tappiollista.

Irtisanominen edellyttää lisäksi, että

tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi
työntekijä ei ole sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin työnantajayrityksessä

 

Työn väheneminen olennaisesti ja pysyvästi

 

Työn vähenemisen määrälle ei ole asetettu tarkkaa rajaa, vaan olennaisuuden kynnystä tarkastellaan tapauskohtaisesti, ottaen huomioon työnantajan kokonaistilanne.
Työn tilapäisen vähentymisen sattuessa edellytetään käytettävän lievempiä keinoja, kuten lomautuksia.

 

Takaisinottovelvollisuus

 

Jos työn väheneminen ei muodostukaan pysyväksi, ja työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu oli tehnyt, hänen on ensi sijassa tarjottava työtä työvoimatoimistossa työtä hakevalle entiselle työntekijälleen.

 

Uudelleensijoittamis- ja koulutusvelvollisuus

 

Vaikka em. taloudellis-tuotannolliset irtisanomiskriteerit täyttyisivät, ei työnantajalla ole oikeutta irtisanomiseen, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.
Ensisijaisesti on tarjottava nykyistä työsopimusta vastaavaa työtä, ja toissijaisesti tämäön ammattia, koulutusta tai kokemusta vastaavaa työtä.
Työntekijää ei saas siirtää alempiarvoisiin (ja huonommin palkattuihin) tehtäviin ilman hänen suostumustaan, jos tarjolla on aiempaa paremmin vastaavaa työtä.
Työn tarjoamisvelvollisuus ulottuu myös työnantajan toisella osastolla tai toimipaikassa tarjolla oleviin tehtäviin.

Tarvittaessa työnantaja on velvollinen järjestämään perehdyttämis-, täydennys tai jatkokoulutusta mikäli tällä päästäisiin molempien osapuolten kannalta kohtuulliseen lopputulokseen. Koulutusvelvollisuus ei koske ammatillisen peruskoulutuksen antamista.

Allaoleva työtuomioistuimen julkaisema tuomio kuvaa hyvin työnantajan koulutusvelvollisuuden laajuutta. Tapauksessa tosin irtisanomisuojaa oli erillisin irtisanomissuojasopimuksin vahvennettu
TT 2007:26, Myyntipäällikön irtisanominen todettiin lainvastaiseksi työnantajan koulutusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi.

 

EI IRTISANOMISPERUSTETTA

Hyväksyttävää irtisanomisperustetta ei työsopimuslain 7 luvun 3 §:n 2 mom mukaan ole jos:

– työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai

– töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Lisäksi edellytetään, etteivät työnantajan toimintaedellytykset ole irtisanomisen ja uuden henkilön palkkaamisen välillä muuttuneet. Uudelleen järjestelyistä, työtapojen muutoksista, laitehankinnoista ym. ei aina tosiasiallisesti seuraa töiden vähentyminen. Jos irtisanotun ammattitaito esim. laitehankinnan johdosta on vanhentunut, työnantajalla on koulutusvelvoite uuden laitteen käyttöön.

liittyviä palvelujamme:

Irtisanomisperusteen selvittäminen

sovintoneuvottelut

Korvauskysymykset

lainsäädäntöä:Työsopimuslaki 26.1.2001 /55

Oikeusapu.net | 2019