KOSTEUS- /HOMEVAURIO ASUNTOKAUPAN KOHTEESSA

 

Yleinen virhemääritelmä

 

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan asunnossa on virhe, jos
se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun;
se ei vastaa niitä tietoja, joita myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;¨
myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täy tyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saa vansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutens a havaita kyseinen seikka 12 §:ssä tarkoitetussa asunnon tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan asettamista e rityisvaatimuksista sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai
se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edel lyttää, ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.
Asunnon virhe voi liittyä olla johonkin asuntoa koskevaan laadulliseen, vallinnalliseen tai oikeudelliseen seikkaan. Näistä laatuvirhe on käytännössä ylivoimaisesti yleisin, huomattavana alalajinaan asunnon rakenteissa todetut kosteusvauriot.

 

Kosteus/ -homevaurio

 

Kosteusvaurio on kosteuden aiheuttama vaurio asunnon rakennusmateriaaleissa. Kosteusvauriot ovat yleensä alkusyy homevauriolle, joka syntyy kun kostuneeseen vauriokohtaan alkaa ajan myötä kiinnittyä haitallisia mikrobeja, joista selkeimmin havaittavia hajun, värimuutosten ym. perusteella ovat juuri erilaiset homesienet.

 

Miten varautua ennen kauppaa?

 

Ostajalla on ennen kauppaa velvollisuus tarkastaa myyntikohde.
Kosteusvaurioiden osalta tämä tarkoittaa tietysti ensisijaisesti aistinvaraisesti, (värimuutokset rakenteissa, huoneiston sisäilman laatu ym.) tapahtuvaa tarkastusta. Rakenteiden sisällä olevien vaurioiden havaitsemiseen tämä ei kuitenkaan useinkaan riitä.
Suositeltavaa onkin, mikäli hiemankin aihetta vaikuttaa olevan, käyttää apuna tarkastuksessa tarkoitukseen koulutettua homekoiraa, kosteusmittaria tms- teknistä apuvälinettä..
Oleellinen on myös kuntotarkastuspöytäkirja, joka on syytä käydä huolellisesti läpi. (Huomattavaa on, että kuntotarkastusten ja niiden pohjalta tehtyjen pöytäkirjojen laadussa on huomattavia eroja tekijästä riippuen !).

 

Oikeuskulut asuntokauppariidoissa on usein mahdollista saada korvatuiksi kodin vakuutuksesta.

liittyviä palvelujamme:

sovintoneuvottelut

tuomioistuinkäsittely

lainsäädäntöä:Asuntokauppalaki

Oikeusapu.net | 2019